AÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuçlar, Ankara Üniversitesi Yatay Geçiş Komisyonu tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversitemiz Senatosunun 18/06/2013 tarih ve 364/3098 sayılı kararı çerçevesinde değerlendirilerek 20 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır. (Yönetmelik için tıklayınız)

GENEL İLKELER:

(1) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

(3) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır

(5) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(6) Genel şartlar başlığının birinci maddesinin (b) fıkrasında istenilen başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları genel şartlar başlığının birinci maddesinin (b) fıkrasına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

(7) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam edenler ve bu kurumlardan ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl geçmemiş olanlar yatay geçiş için başvurabilir.

(8) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

GENEL ŞARTLAR ve DEĞERLENDİRME:

Üniversitemiz Senatosunun 18/06/2013 tarih ve 364/3098 sayılı Kararı gereğince adayın;

1)Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayın,

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almamış olması,

b) (Değişik 26/11/2013 tarih ve 375/3183 sayılı Senato Kararı) Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,00 ya da 100 üzerinden 75 olması ve bu zaman dilimine ait başarısız dersinin olmaması (Her iki not sisteminin de bulunduğu öğrenci durum belgelerinde yalnızca üniversitemizde kullanılmakta olan 4 lük sistemdeki not değeri dikkate alınacaktır),

c) Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte /Program değişikliği yapmamış olması,

d) “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında

- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş için ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemesi gerekir.

-

2) Bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.

3) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen not tabloları kullanılır.

4) (Değişik 26/11/2013 tarih ve 375/3183 sayılı Senato Kararı) Alınan başvurular aşağıdaki şekilde hesaplanan “Değerlendirme Puanı’na” göre sıralanır ve Değerlendirme Puanı en az 95 olan adayın yatay geçişi, kontenjana göre, kabul edilir.

Değerlendirmeye Esas Puan= [X/Y x 100 x 0.97] + [Z x 0.03]

Z = Genel Akademik Başarı Not Ortalaması (100 lük sistem)

X = Öğrencinin Yerleştiği Programdaki ÖSYS ya da Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversiteye Yerleşme puanı

Y = Geçiş Yapmak İstediği Bölümün ÖSYS ya da Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversiteye Yerleşmeye Esas Puanın Taban Puanı

Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav puanları ile eşdeğerliğine ilişkin tablo:

TABLO İÇİN TIKLAYINIZ (KPDS-ÜDS-YDS 60 puan karşılıklarına ilgili tablolardan bakınız.)

5) Meslek Yüksekokullarına yapılan yatay geçiş başvuruları öğrencilerin 4 lük sistemdeki not ortalaması dikkate alınarak yapılır.

6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılacak kurumiçi ve kurumlararası yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan yetenek sınavında da başarılı olunması şarttır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yapılan yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde yetenek sınavı sonuçları kullanılır.

7) İsimleri aynı olan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için eğitim programlarında yer alan derslerin ders öğrenme kazanımları ve program yeterliklerinin de eşdeğer olması gerekir.

KURUM İÇİ PROGRAMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURUMLARARASI ÖN LİSANS PROGRAMLARI (YURT İÇİ-YURT DIŞI ) YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURUMLARARASI LİSANS PROGRAMLARI (YURT İÇİ-YURT DIŞI ) YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI (YURT İÇİ-YURT DIŞI ) YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Üniversitemiz programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların

14 Temmuz 2014 – 01 Ağustos 2014 tarihleri arasında yatay geçiş web adresinden online başvuruda bulunmaları ve duyurumuzda belirtilen başvuru belgeleri ile online başvuru sonucunda bilgisayardan aldıkları başvuru formunu anılan tarihler arasında Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası A/Blok Tandoğan/Ankara adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ ( Online Başvuru sırasında herhangi bir teknik sorunla karşılaştığınızda 215 90 01/3004/3521 nolu telefon numaralarına bildiriniz.)

BAŞVURU BELGELERİ

1) Aday öğrencilerin Online başvuru sonucunda bilgisayardan alacakları başvuru formu çıktısı,

2)Yeni tarihli sınıfını belirten Öğrenci Belgesi,

3) Onaylı ders içerikleri,

4) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge,

5) Adayın ÖSYM’ce yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,

6) İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10 ‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğine dair onaylı belge,

7) Transkript: Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı. (Not değerlendirme sistemi 4,00’lık sisteme tabi olan öğrencilerin, kurumlarından alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarının 100’ lük karşılıkları Üniversitemizce belirlenen 4,00’lık sistemin 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir.)

8) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğini gösterir belge.

9) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir sınav sonuç belgesi ( Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlarımız için zorunlu, bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlarda bu belgeyi sunamayan öğrenciler yeterlik sınavına girmek zorunda, diğer programlarda ise 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında okutulan Temel Yabancı Dil derslerinden muaf olmak için sunulabilir.)

10) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.

SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

AÇIKLAMALAR

- Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.

- Zamanında yapılmış olsa dahi, postayla yapılan başvurular ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

- Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

- Yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi 20 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında ilan edilecektir.

İlan olunur.

HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR

Tamamen Yabancı Dille Eğitim Yapan Programlarımız

- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

- İlahiyat (İngilizce)

- Alman Dili ve Edebiyatı

- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

- Fransız Dili ve Edebiyatı

- İngiliz Dili ve Edebiyatı

- İspanyol Dili ve Edebiyatı

- İtalyan Dili ve Edebiyatı

Kısmen Yabancı Dille Eğitim Yapan Programlarımız

- Bilgisayar Mühendisliği

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği

- Fizik Mühendisliği

- Gıda Mühendisliği

- Jeoloji Mühendisliği

- Kimya Mühendisliği

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

- İktisat

- İşletme

- Maliye

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

- Uluslararası İlişkiler

- Radyo, Televizyon ve Sinema

- Gazetecilik

- İlahiyat (Arapça)

- Spor Yöneticiliği

- Antrenörlük Eğitimi

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bazı Seçmeli Derslerin Yabancı Dille Verildiği Programlarımız

- Tıp Fakültesi

- Jeofizik Mühendisliği

- Sosyoloji

- Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Ankara Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!

Yorum mevcut değil.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <font> <iframe> <center> <big> <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <i>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar