ÇOMÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ


Yatay Geçiş Başvuru Tarihi : 07.07.2014 - 22.08.2014
Yatay Geçiş Sonuç İlan Tarihi : 02.09.2014
Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi : 08.09.2014 - 10.09.2014
Yatay Geçiş Yedek Kayıt Tarihi : 11.09.2014 - 12.09.2014

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurularda, eksik ve gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır).

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER


1- Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir.)

2- Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

3- Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.

4- ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

5- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10'a girdiklerine dair resmi belge.

6- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

7- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe'ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI


Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına; ''Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' ile Üniversitemiz Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 2014-2015 Öğretim Yılında Yatay Geçişle alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

KOŞULLAR

1-Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

2-İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir.

3-Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
a- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,
b- Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

4-Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5-İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10'a girmeleri gerekir.

6-Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır.

7-Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan ÖSS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

8-Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara KKTC ve diğer ülke Üniversitelerinden yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

9-Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin "Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak" kriteri bulunmaktadır.

10-Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

11- Üniversite içinden yapılacak olan yatay geçiş başvuruları da yukarıdaki esaslara göre yapılır.

12- Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payını, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

YURTDIŞINDAN YATAYGEÇİŞ BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


2014-2015 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK'ün internet adresinden ulaşılabilecektir.

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS'de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS'de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!