DÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

Düzce Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları :

1-) Başvuran öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ancak, Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusunda, sınıf geçme koşulu bulunduğundan, başvuru yapılan sınıfa geçmiş olması şartı aranır.

2-) 1. maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istenilen diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir

3-) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarı yılına yatay geçiş yapılamaz.

4-) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilinir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumda ikinci öğretim harcını ödemeye devam ederler.

5-)Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık ve uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6-) Birinci veya ikinci diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.

7-) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

8-) Aynı birimin sadece bir örgün öğretim programına, varsa bununla birlikte ikinci öğretim programına da başvuru yapılabilir.

10) Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki (ön lisans veya lisans diploma programları) eşdeğer diploma programları (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları) arasında yapılır.

11) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Özel Durumlar :

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olması şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

13- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

Kurumlar arası yatay geçişler ve bunlara ilişkin işlem ve hükümler “Düzce Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi” kapsamında yapılır.

Başvuru Evrakları :

1-) Dilekçe
2-) Transkript (onaylı)
3-) Ders İçerikleri (onaylı)
4-) Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
5-) Gerekli ise; Tıp Fakültesi için bir üst sınıfa geçtiğine belirten öğrenci belgesi, merkezi sınav sonuç belgesi, hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge, ilk yüzde ona girdiğine daire belge vb.

Başvuru Yeri :

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak istenilen birimin Dekanlığına Başvuru Tarihleri:

21 Temmuz 2014 – 25 Temmuz 2014 (Tıp Fakültesi)
21 Temmuz 2014 – 15 Ağustos 2014 (Diğer Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları için)

Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları Önlisans Programları / Lisans Bölümleri (Güncel)Düzce Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!